• Vær hvor og når det skjer og delta i debattene - følg Tipsbladet.no på:
Følg med - følg Tipsbladet.no på:
Generell Thomas Elgheim

Din guide til skattemeldingen 2021

Din guide til skattemeldingen 2021
Foto: Bildbyrån

Siste hjelp 30 timer før innleveringsfristen!

Av TElgheim

Slutten av april betyr at det igjen er tid for selvangivelsen, eller skattemeldingen som den nå kalles. Vi skal ikke skryte på oss inngående kunnskaper om foreldrefradrag, rentefradrag og skjermingsfradrag for aksjer, men når det gjelder odds- og tippegevinster har vi i alle fall oversikten.

10.000 kronersregelen

Når det gjelder gevinster på spill er det skatteloven § 5-50 første ledd som er hovedregelen. Den sier:

«Som skattepliktig inntekt anses tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende når verdien overstiger 10.000 kroner, og tilfeldig gevinst ved funn av malm og mineraler m.v.»

Her er det først viktig å merke seg at det er snakk om enkeltgevinster. Hvis gevinsten utgjør mer enn kr 10 000 er hele gevinsten skattepliktig. Dersom du har mottatt flere tilfeldige gevinster i løpet av ett inntektsår, skal hver gevinst vurderes hver for seg i henhold til skatteplikten. Skattefritaket gjelder selv om du mottar flere tilfeldige gevinster som til sammen er verdt mer enn kr 10 000 i året. Merk at det kun gis fradrag for kostnader til gevinster som kan beskattes. Den skattefrie gevinsten føres i post 1.5.2 og forklares i vedleggsfeltet post 5.0 med henvisning til post 2.1.1.

Hva er en «tilfeldig gevinst»?

Hva som kreves for å være en tilfeldig gevinst har vært mye diskutert opp igjennom årene. Her har Skattedirektoratet brukt to forskjellige måter som må legges til grunn når man skal vurdere egne spill:

1) I BFU 60/05 kom Skattedirektoratet til at gevinst ved sportsbetting ikke var tilfeldig. Dette var begrunnet med at skattepliktige drev med arbitrasjespill. Det vil si at han helgarderte kampene, slik at han var garantert gevinst. Denne garantien medførte at gevinstene ikke kunne sies å være tilfeldige. Konsekvensen ville være at gevinster er skattepliktige.

2) I BFU 9/2018 fant Skattedirektoratet at gevinster ved sportsbetting måtte anses som tilfeldige. Skattyter argumenterte for at han økte vinnersjansene ved å analysere informasjon om spillene og identifisere odds som er feilpriset. Han mente dermed at hans kunnskaper, ferdigheter eller snarrådighet var mer avgjørende enn tilfeldighetene.

Skattedirektoratet uttalte at det riktig nok var mulig å øke vinnersjansene ved å opparbeide seg ferdigheter, erfaring og foreta analyser. Likevel mente Skattedirektoratet at det ikke ville være mulig for spillerne å gå med overskudd over tid uten et ikke ubetydelig innslag av tilfeldighet. Dette ble begrunnet med at motparten var et profesjonelt spillselskap som hadde til formål å tjene penger på spillerens bekostning. Konsekvensen ville være at gevinster som overstiger kr 10 000 fra skattepliktiges planlagte aktivitet ville utløse skatteplikt etter reglene om tilfeldig inntekt.

I de tilfellene hvor gevinstene ikke kan anses som tilfeldige, må det vurderes om det foreligger en virksomhet. Dersom virksomhet foreligger, er samlet inntekt etter fradrag for kostnadene skattepliktig, jf. skatteloven § 5-30.

Sportsbetting vil normalt ikke anses som virksomhet. I BFU 60/05 kom Skattedirektoratet frem til at sportsbetting skulle vurderes som virksomhet kun dersom skattyter driver med sportsbetting på heltid og er garantert gevinst i hver enkelt kamp.

Unntakene

Her er reglene noe klarere. Gevinster vunnet ved spill på følgende er aldri skattepliktig, uansett størrelse på enkeltgevinster og totalgevinsten:

a) Norsk Tipping AS,
b) totalisatorspill som omfattes av totalisatorspill-loven,
c) utlodning som omfattes av lotteriloven,
d) pengespill og lotterier i en annen EØS-stat som godtgjøres å tilsvare de spill eller lotterier som lovlig kan tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemstaten. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne bestemmelsen.
e) offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier. Departementet kan gi forskrift for å utfylle forrige punktum.

Spørsmålet da ligger i hva som «tilsvarer de spill som lovlig kan tilbys i Norge». At det er samme spill på en fotballkamp uansett om den settes hos Norsk Tipping eller hos et utenlandsk spillselskap er det ingen tvil om. Men, det knyttes også rav til aktøren som tilbyr spillet som gevinsten stammer fra. Da må vi til lotteriloven § 5 første ledd, hvor det fremgår at «lotterier bare kan avholdes til inntekt for et humanitært eller samfunnsnyttig formål».

Dette bekreftes i Utv-2016-1060, hvor Gulating lagmannsrett uttaler at det er et vilkår for skattefritak etter unntaksregelen at spill som tilbys av utenlandske spilleverandører ikke har kommersielle formål, og at overskuddet i sin helhet skal tilfalle allmennyttige eller humanitære formål.

Dermed vil enkeltgevinst over 10.000 kroner hos utenlandske spillselskap være skattepliktige. Eventuell skattepliktig gevinst føres i post 3.1.12. Kostnader (innsats) som er direkte knyttet til den skattepliktige gevinsten, føres i post 3.3.7.

Lemping av skatt

Til slutt har vi et viktig poeng når beskatning av en enkeltgevinst på over 10.000 kroner gir urimelig stor fastsatt skatt i forhold til samlet netto gevinst gjennom inntektsåret. Da kan skattyter, etter at skattefastsettingen er foretatt, søke skattekontoret om lemping av skatten på gevinsten. Ved lempingen skal:

* Nettoinntekten beregnes slik at samtlige tilfeldige gevinster etter sktl. § 5-50 første ledd tas med, herunder gevinster på inntil kr 10 000. Det skal gis fradrag for kostnader i form av innsats, også for spill som ikke har gitt gevinst

* Skatten lempes ved at den settes ned med differansen mellom fastsatt skatt på skattepliktige gevinster etter sktl. § 5-50 første ledd og beregnet skatt på netto gevinster (nettoinntekten)

Hjelpeskjema